Algemene voorwaarden

Bij gebruik van de website van Stichting WorldSaver gelden voor de gebruiker de volgende bepalingen:

  1. Alle informatie op deze website is beschermd door de Auteurswet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting WorldSaver.
  2. Gegevens die de gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan Stichting WorldSaver opgeeft, worden door Stichting WorldSaver geregistreerd conform de toepasselijke wetgeving. De gebruiker heeft het recht de geregistreerde gegevens op te vragen.
  3. Alle teksten op Stichting WorldSaver worden door de redactie van Stichting WorldSaver gecontroleerd en indien nodig aangepast.
  4. Stichting WorldSaver kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie.
  5. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.
  6. Toegang tot onderdelen van deze website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door de gebruiker of een derde.
  7. Op elke overeenkomst van Stichting WorldSaver is Nederlands recht van toepassing.